Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Gewoon doen

Elke ochtend staan 1,5 miljoen mensen in Nederland op met de vraag: kan ik mijn rekeningen vandaag betalen? Dat aantal moet snel en flink omlaag. Op het kennisfestival van Schouders Eronder zetten wetenschappers, ervaringsdeskundigen en professionals samen de schouders onder deze enorme uitdaging. Niet door eindeloos te praten, maar door gewoon te doen.

Inspirerende sprekers als onderzoekers Maurice de Greef en Lex Burdorf, oud-bokser Esther Schouten en ervaringsdeskundige Joseph Oubelkas delen hun kennis over en ervaring met de schuldenproblematiek. Lees hier de verslagen van hun betogen.

De zaal

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

‘Betere taalvaardigheid kan van een dubbeltje een kwartje maken’

Maurice de Greef

‘Doe je iets aan iemands laaggeletterdheid, dan kan een dubbeltje wel zeker een kwartje worden’, verzekert Maurice de Greef, leerstoelhouder van Unesco Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel, het publiek. Mensen die moeite hebben met lezen zijn oververtegenwoordigd bij de schuldhulpverlening. ‘Neem meer tijd voor de intake en kijk eens hoe het met iemands taalvaardigheden zit’, adviseert hij. De positieve gevolgen voor iemands gezondheid en kansen op de arbeidsmarkt kunnen namelijk groot zijn.

Maurice de Greef

In het kort

  • Wie taalonzeker is, kan daarmee grip op zijn financiën verliezen
  • Gebruik een intakegesprek om te onderzoeken of er een taalprobleem achter andere problemen schuilt
  • Meer tijd bij de intake en een praktijkgericht traject kunnen al na 15 weken leiden tot betere taalvaardigheid

Het publiek maakt kennis met de twintigjarige Joyce, moeder van twee kinderen die haar baan in de kinderdagopvang verloor omdat ze niet taalvaardig genoeg was om bijvoorbeeld de nieuwsbrief naar ouders te schrijven. Vrouwen behoren samen met migranten, ouderen, risicojongeren, laagopgeleiden en laaggeletterden tot de risicogroep die met armoede te maken kan krijgen. Hebben deze mensen een probleem, dan is er vaak ook iets financieels aan de hand’, weet De Greef uit onderzoek. Mensen met schulden blijken vaker de overtuiging te hebben dat schulden normaal zijn, betreurt de onderzoeker. Goede hulpverlening is essentieel om dat beeld te veranderen. En daar hoort beheersing van de taal bij. Wie taalonzeker is, kan taal vermijden en daar mee grip op zijn financiën verliezen. 

Een betere taalvaardigheid heeft grote invloed op relaties, gezondheid en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Eigen kracht

Een betere taalvaardigheid heeft grote invloed op relaties, gezondheid en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is hulp nodig die een beroep doet op iemands eigen kracht. De Greef citeert Obama: ‘Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.’ Verandering begint al bij het intakegesprek, stelt De Greef: ‘Neem meer tijd om te luisteren naar iemands verhaal. Wat kan er anders? Hoe kan dat er in de praktijk uitzien? Beschikt iemand over de digitale vaardigheden om zijn financiën te regelen?’

De Greef realiseert zich dat de intakegesprekken al veel tijd kosten, maar is ervan overtuigd dat het loont om er zelfs nóg meer tijd in te steken. Precies zoals een huisarts het zich veroorlooft om uit te lopen, gewoon omdat dat nodig is. ‘Als er meer tijd voor een intake is en trajecten praktijkgerichter zijn, hebben mensen na 15 weken al betere taalvaardigheden.’

Bij de mensen die een leertraject hebben gevolgd, heeft 20 tot 30% een betere positie op de arbeidsmarkt, verbetert de psychische gezondheid en nemen depressies af

Groot cadeau

En dat heeft positieve gevolgen. ‘Bij de mensen die een leertraject hebben gevolgd, heeft 20 tot 30% een betere positie op de arbeidsmarkt, verbetert de psychische gezondheid en nemen depressies af.’ vertelt De Greef. Het mag duidelijk zijn: iets doen aan laaggeletterdheid doet ertoe. Het zou zelfs structureel verankerd moeten worden in de schuldhulpverlening. De Greef realiseert zich maar al te goed dat zijn luisteraars primair bezig zijn met armoedeproblematiek, maar geeft hen wel mee: ‘Vraag je tijdens een intakegesprek eens af of er niet een taalprobleem aan andere problemen ten grondslag ligt. Dan geef je mensen misschien niet aan het begin, maar wel aan het einde van het hulptraject een groot cadeau.’

Maurice de Greef, leerstoelhouder UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeker en adviseur van Artéduc en extern onderzoeker aan Maastricht University. Momenteel is hij landelijk en in Europa vooral bekend door het eerste succesvolle effectonderzoek van Volwasseneneducatie. Voor zowel het mbo, de volwasseneneducatie, als het VO heeft hij diverse begeleidingstrajecten ontwikkeld en businesscases opgesteld in samenwerking met uiteenlopende stakeholders van CVB-leden, docenten, managers en stafmedewerkers van opleiders tot vertegenwoordigers van arbeidsmarktpartijen. Inmiddels heeft hij in diverse Europese landen in de afgelopen 6 jaar circa 70 onderzoeken gedaan naar de impact van leertrajecten voor kwetsbare groepen en ook een Europese studie gedaan naar het leerstelsel voor volwassenen.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

‘Werken is een goed medicijn’

Lex Burdorf

Werk maakt gezond. Het zorgt voor minder stress, meer controle en een beter zelfbeeld. Daarvan is Lex Burdorf, hoogleraar aan Erasmus MC, overtuigd. Hij deed onderzoek naar mensen met een slechte gezondheid, schulden en psychische klachten. Om hen aan werk te helpen is een gezamenlijke aanpak van deskundigen essentieel.

Lex Burdorf

In het kort:

  • Een slechte gezondheid leidt tot de gedachte ‘ik kan niet werken’.
  • Een gezamenlijke, eenduidige aanpak voor mensen met schulden is essentieel.
  • Mensen met psychische klachten die werk vinden, worden gezonder en krijgen een beter zelfbeeld.

Maar liefst 70% van de arbeidsongeschikte Rotterdammers vindt zijn eigen gezondheid slecht. Dat blijkt uit een onderzoek dat Burdorf onder 30.000 inwoners van Rotterdam naar de relatie tussen gezondheid en werk. Voor de inwoners die voltijd werken, is dit maar 10%. Dit bracht de hoogleraar op twee interessante gedachten: allereerst is het moeilijk om betaald werk te doen met een slechte gezondheid en ten tweede: word je werkloos, dan kun je daar ongezond van worden. Maar er is ook goed nieuws: áls je gezondheidsproblemen hebt, is er kennelijk wel een mogelijkheid om betaald werk te doen.

Kleine kans

Het blijft wel een feit dat de kans op werk klein is als je werkloos bent én je gezondheid slecht is. Dat heeft te maken met drie factoren die je ‘werkzoekgedrag’ beïnvloeden: attitude (‘mijn kans op werk is klein, want wie zit er op me te wachten?’), normen (‘mijn omgeving zegt: begin er niet aan’) en zelfredzaamheid (‘ik ben niet in staat om een baan te vinden’). Kortom: een slechte gezondheid leidt tot de gedachte ‘ik kan niet werken’.

Gezond?

Ook financiële stress leidt tot een slechtere gezondheid. Burdorf verwijst naar onderzoek dat aantoont dat mensen met schulden minder bewegen, zwaarder worden, ongezonder eten en meer drinken en roken. Daarom besloot hij 15 jaar geleden om ‘ongezonde mensen gezonder te maken’. De hoogleraar startte een programma voor mensen die langdurig een uitkering hadden, maar volgens een arts wel zouden kunnen werken. Dit was een zogeheten gezondsheidsinterventie van 3 maanden, waarin mensen 3 dagdelen per week met sport en spel hun zelfredzaamheid moesten vergroten. En gezond gedrag zouden aanleren.

Het programma kostte klauwen met geld, maar er was nauwelijks resultaat

Mislukt

‘Het programma kostte klauwen met geld’, vertelt Burdorf. ‘Honderden mensen deden mee. Na 3 maanden mochten ze gelijk door naar een re-integratietraject bij de gemeente. We verwachtten immers dat ze gezonder zouden zijn.’ Maar het resultaat was radicaal anders. Sterker nog: de gezondheid van mensen was nauwelijks verbeterd. ‘Het concept van zelfredzaamheid, bedacht door een paar hoogopgeleiden, bleek niet te werken’, legt de hoogleraar uit. ‘De fysieke activiteiten hadden geen overdracht naar het dagelijks leven en het programma stond los van het re-integratietraject.’

Gezamenlijk

Maar Burdorf leerde van zijn fouten. Hij deed opnieuw onderzoek, nu met mensen met ernstige psychische problemen die hun weg naar de arbeidsmarkt niet konden vinden. Deskundigen voerden intensieve gesprekken met hen. Al hun problemen zoals schulden, werden in kaart gebracht. Professionals maakten samen één plan en handelden daarnaar. Die eenduidige, gezamenlijke aanpak bleek essentieel. ‘Afdelingen van gemeenten zoals schuldhulpverlening en re-integratie moeten met elkaar afstemmen. Én met de cliënt’, stelt Burdorf. ‘Iedereen moet zich vervolgens houden aan die afspraken. De gemeentelijke organisatie mag hierbij nooit leidend zijn, maar het probleem.’

Hoe meer uren mensen werkten, hoe beter hun gezondheid werd

Vitamientje

‘Van de mensen die werk vonden, schoot hun gezondheid omhoog’, vertelt Burdorf. ‘Hoe meer uren ze werkten, hoe gezonder ze werden.’ Dit gold ook voor hun zelfwaardering en de controle over hun eigen leven. Burdorf illustreert zijn verhaal met allerlei stijgende grafieken. Zijn verklaring is zonneklaar: ‘Werk is een goed medicijn, een vitamientje. Als je werkt, luisteren mensen naar je. Je werkt samen, je doet mee en je krijgt ervoor betaald. Een prachtige deal, toch?’

Lex Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum. Sinds 1986 is Lex verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC waar hij in 1992 promoveerde op het meten en beoordelen van fysieke belasting in epidemiologische studies naar rugaandoeningen. Vanaf 2009 werkt hij als hoogleraar met als onderzoekterreinen sociale determinanten van volksgezondheid, determinanten van gezondheid gerelateerd gedrag en arbeid en gezondheid. In de afgelopen 10 jaar heeft hij veel onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen gezondheid en arbeidsparticipatie, variërend van epidemiologisch onderzoek in grote longitudinale studies naar de bijdrage van arbeid en gezondheid aan arbeidsparticipatie tot beleid rond duurzame inzetbaarheid in ondernemingen, met name rond het concept werkvermogen. Op dit moment gaat zijn aandacht uit naar effectiviteit van re-integratieprogramma’s, ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor re-integratie, gezondheid en sociale participatie en programma’s om chronisch zieken optimaal in het arbeidsproces te houden.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

‘Ik smeerde op mijn 5e al mijn eigen boterhammen, mama lag nog in bed met een depressie.’

Eline Schievink

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Eline kan hier over meepraten en ervaart daar nu nog de gevolgen van. Haar moeder kreeg in totaal 9 kinderen en belandde, toen haar tweede man haar verliet, in de bijstand. ‘Veel liefde was er niet bij ons thuis’, geeft Eline aan. Doordat het gezin weinig te besteden had en haar alleenstaande moeder de zorg had voor alle kinderen, was moeder vaak depressief. Eline kreeg door haar getekende jeugd zelf al jong te maken met schulden. Toen ze voor haar studie kon lenen ging het mis. ‘Ik heb nooit met geld leren omgaan. Nu had ik geld en was ik nog nooit zo rijk geweest. Ik kon eindelijk naar de bioscoop, ik kon eindelijk geld uitgeven.’

Eline Schievink

Van kwaad tot erger

Eline moest al gauw zelfstandig worden: ‘Ik smeerde op mijn 5e al mijn eigen boterhammen, mama lag nog in bed met een depressie’. Geld voor verjaardagen van het gezin of voor klasgenootjes was er niet. ‘Als je op school merkt dat je niet dezelfde dingen kan doen als leeftijdgenootjes, dan sta je als kind al 1-0 achter.’ Eline viel buiten de boot en voelde zich buitengesloten. Ze begon met stelen van dingen die ze niet kon betalen. Ze ontwikkelde straatvrees en had suïcidale neigingen. Ondertussen liepen de schulden op, doordat Eline uitgaven deed die ze eigenlijk niet kon betalen.

Ombuigen

Een aantal jaren geleden ervaarde Eline een dramatisch dieptepunt. Uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd om haar negatieve ervaringen uit haar jeugd om te zetten in iets positiefs. Eline geeft nu lezingen aan uiteenlopende doelgroepen en vertelt daar haar indrukwekkende verhaal.

Eline Schievink, ervaringsdeskundige. Eline groeide op in armoede. Haar moeder zat in de bijstand en ze heeft veel broers en zussen. Eline kreeg zelf ook al jong te maken met schulden.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Knokken voor wederzijds vertrouwen

Esther Schouten

‘Geef mensen met wie je samenwerkt het gevoel dat ze iets kunnen, want dan kun je bergen verzetten’, wil vijfvoudig wereldkampioen Esther Schouten haar luisteraars meegeven. In haar geval zorgde het ervoor dat de juiste coach haar het zelfvertrouwen gaf om de verloren wereldtitel terug te halen. Na een indrukwekkende bokscarrière deed Schouten onder andere mee aan de televisieserie ‘Stinkend, beroemd & dakloos’ waarin ze werd uitgedaagd om een week lang op straat te leven.

Esther Schouten

Passie, doorzettingsvermogen en overtuiging hebben haar veel succes gebracht, vertelt Schouten energiek, nadat ze boksend het podium op is gekomen en haar kampioensbelt een plek heeft gegeven. Met twee stoere broers die haar lieten kennis maken met het (kick)boksen, kreeg Schouten de kans om voor haar doel te gaan ‘knokken’. Dat lukte. Ze blikt terug op het moment dat ze tegenover de Amerikaanse Leona Brown kwam te staan. ‘Mijn haar strak naar achteren, ‘ready to fight’ en na een paar seconden kwam mijn droom uit: ik werd voor het eerst wereldkampioen.’ Maar nadat ze tot drie keer toe werelds beste bokser in haar gewichtsklasse was geworden, begonnen haar gezondheidsklachten.

Gevecht

Vijf maanden lang werd Schouten onderzocht. Daarna kreeg ze het verschrikkelijke nieuws te horen: ze had kanker. ‘Het eerste wat ik de arts vroeg, was: ‘Ik ben profbokser en moet wel weer de ring in, is dat mogelijk?’ De arts zei haar dat ze eerst een ander gevecht tegemoet zou gaan. Een gevecht dat ze won. Precies een jaar nadat de diagnose was gesteld, stond ze weer in de ring.

Geef anderen het gevoel dat ze iets kunnen, dan kun je bergen verzetten

In deze periode werd ze getraind door een coach die haar er vooral op wees wat ze niet kon. Het deed de sportieve Schouten besluiten om naar een andere trainer over te stappen die haar wel zelfvertrouwen gaf. Vanaf toen ging het bergopwaarts en met die ervaring wil ze anderen meegeven: ‘Geef mensen met wie je samenwerkt het gevoel dat ze iets kunnen, want dan kun je bergen verzetten.’

Esther Schouten, oud-bokser, groeide op in het Noord-Hollandse dorpje Wognum. Na het beoefenen van vele verschillende sporten, begon ze in 1994 met kickboksen bij Sokudo Gym in Hoorn. Al na één jaar stond ze voor het eerst in de ring en versloeg ze iedere tegenstander die het tegen haar op durfde te nemen. Bij gebrek aan waardige tegenstanders besloot Esther in 1996 om naast kickboksen ook te gaan boksen. Na een bloedstollende partij in Wenen had ze zichzelf op de kaart gezet en al snel volgde het eerste titelgevecht. In 2001 werd Esther voor het eerst Europees kampioen en een jaar later zette ze de wereldtitel op haar naam.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

'Je houding bepaalt je geluk'

Joseph Oubelkas

Het was de dag voor Kerst toen het leven van Joseph Oubelkas een bizarre omwenteling maakte. Tijdens een autorit in Marokko werd hij nietsvermoedend opgepakt voor drugssmokkel en belandde 5 jaar onschuldig in de gevangenis. Zijn doorzettingsvermogen sleepte hem door deze zwarte periode heen. ‘Ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest zal altijd zo vrij zijn als een vogel.’

Joseph Oubelkas

Eenmaal opgepakt werd Joseph verteld dat het goed zou komen. De 24-jarige ondernemer wilde thuis zijn met Kerst, maar zijn zaak werd uitgesteld. En nog eens en nog eens. De weken werden maanden en de maanden werden jaren. Totdat Joseph veroordeeld werd tot 10 jaar celstraf. 'Ik was zo gefrustreerd. Ik heb gehuild, geschopt, alles.'

Mijn wereld

Maar zijn houding veranderde en hielp hem te overleven. ‘Ik kon die 10 jaar niet overzien, dus ik moest denken in kleine stapjes.’ Joseph begon Marokkaans-Arabisch en Spaans te leren en ging sportles geven in de gevangenis. ‘Het was mijn wereld niet, maar ik maakte er mijn wereld van. Ik was aan zet, ik mocht mijn geluk niet door anderen laten bepalen.’

Doelen

Ook de 400 brieven van zijn moeder waren essentieel om zich in de cel te kunnen handhaven. Ze schreef bijvoorbeeld: ‘Focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal doelen en bereik ze.’ Dat deed Joseph. Toen hij na 5 jaar dankzij bemoeienis van de Nederlandse staat vrijkwam, belde hij zijn moeder op en zei: ‘Ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest zal altijd zo vrij zijn als een vogel.’

Jij bepaalt

Joseph sluit af met een boodschap voor het publiek: ‘Wat ik tussen de Marokkaanse gevangenismuren heb geleerd, pas ik ook toe in deze wereld. Het gaat om je houding. Jij bepaalt. Altijd.’

Een onverwachte, bizarre gebeurtenis verandert het comfortabele leven van de succesvolle jonge ondernemer; Joseph Oubelkas. Bijna vijf jaar lang zat hij onterecht vast in een buitenlandse gevangenis. Met passie, enthousiasme en zelfs humor vertelt hij over zijn levensveranderende ervaring. Onlangs verscheen de achttiende druk van het boek ‘400 brieven van mijn moeder’ dat hij hierover schreef en de vijfde druk van zijn tweede boek ‘Gezondheid, Liefde, Vrijheid’ over het leven na gevangenschap.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

‘Het leven gaat snel, dus geniet ervan’

André Oomen

Enthousiast en met behulp van kleurrijke attributen vertelt André Oomen zijn verhaal. Hij is in zijn werk ooit vastgelopen en liep daarbij ook bij het UWV tegen een muur op. Als tegenreactie ontwikkelde hij het vitaliseringsprogramma Hoofd, Hart en Ballen. André staat met een glimlach in het leven en brengt dat met veel energie op het podium. Zijn motto is ‘het leven gaat snel, dus geniet ervan’.

Andre Oomen

André Oomen, ervaringsdeskundige en oprichter van O2-Men & bedenker van vitaliseringsprogramma ‘Hoofd, Hart én Ballen’. Na zijn studie Biologie / Gezondheidskunde in Tilburg, heeft Oomen bij diverse bedrijven en overheidsinstellingen gewerkt en aan den lijve ondervonden welke gevolgen de druk van de buitenwereld kan hebben op het leiderschap van je eigen leven. Om daartegen bestand te zijn heb je vermogen nodig. Niet alleen financiële kracht maar juist ook persoonlijke kracht. Zelfvertrouwen en ambitie worden bepaald door de kwaliteit en samenwerking van je verstand, je liefde en je lef.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Energieke Anya Wiersma schuldhulpverlener van het jaar

Verkiezing

Wie is de beste schuldhulpverlener van het jaar? In de weken naar aanloop van het kennisfestival konden professionals zich met een ingezonden filmpje kandidaat stellen voor deze titel. Een vierkoppige jury koos samen met het publiek van het kennisfestival de winnaar: Anya Wiersma van Stichting De Tussenvoorziening.

Het vak vieren

‘Ik ben trots dat we met SZW eigenaar zijn van de schuldenaanpak’, zegt Loes Mulders, secretaris-generaal van het ministerie van SZW, als een van de vier juryleden. ‘De Tweede Kamer spoort ons aan om op te schieten. Daarom zetten we ons in om partijen beter te laten samen te werken en bijvoorbeeld de beslagvrije voet te vereenvoudigen.’ Maar Mulders bekent aan het publiek: ‘Jullie doen het echte werk. Ik wil graag jullie tips horen en jullie vak vieren. Schulden geven een groot drama, jullie helpen mensen daar weer uit te komen. Dat doen ook de professionals die genomineerd zijn voor schuldhulpverlener van het jaar. Achter hen staan professionele organisaties met lef.’

De andere drie juryleden zijn ervaringsdeskundige Eline Schievink (lees haar levensverhaal dat ze tijdens het kennisfestival deelde), Fara Kambiz, projectleider bij Schouders Eronder en voormalig schuldhulpverlener en Marco Florijn, voorzitter van branchevereniging NVVK. De jury beoordeelt de inzendingen op passie voor het vak en kwaliteitsbeleving. Samen met het publiek kiezen zij de winnaar. Op wiens schouders kan de schuldhulpverlening verder bouwen?

De genomineerden

Ilse Buitenkamp: ‘Niet tegen de deur bonken, maar krabbelen’

‘Vragen mensen mij op een verjaardag wat ik doe, dan antwoord ik dat ik schuldhulpverlener ben. Dat is geen leuk werk, maar wel heel interessant’, vertelt de eerste genomineerde Ilse Buitenkamp, schuldhulpverlener bij Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening in Den Bosch. Ilse houdt zich onder andere bezig met financiële trajecten voor dak- en thuislozen, ex-gedetineerden maar komt ook thuis bij mensen met een huurachterstand.

Eropaf-team

Projectleider Fara Kambiz wil van Ilse weten wat er op het gebied van innovatie gebeurt. ‘We hebben het eropaf-team’, licht Ilse toe. ‘Waar kunnen we onze financiële expertise inzetten en wanneer kunnen we als hulpverleners samen optrekken?’ Ervaringsdeskundige Eline Schievink is benieuwd wat Ilse doet als een cliënt meerdere keren niet komt opdagen. ‘Natuurlijk denk je van binnen: shit, maar diegene heeft vast een goede reden om niet te komen. Wat we dan doen is appen, langsgaan, briefje in de bus. En niet onbelangrijk: niet bonken, maar even tegen de deur ‘krabbelen’.’ Trots is Ilse als bijvoorbeeld een oud-cliënt belt om te vertellen dat hij schuldenvrij is.

Anya Wiersma: ‘Het gaat niet om mij’

Zen. Zakelijk. Zorgzaam. Energiek. Helder. Out-of-the-box-denker. Het is een greep uit de termen waarmee Anya Wiersma van Stichting De Tussenvoorziening wordt beschreven in haar filmpje. Loes Mulder vraagt haar hoe ze haar ‘zenkant’ in de schuldhulpverlening inzet. ‘Sinds ik mediteer, is het contact met mijn cliënt beter’, antwoordt Anya. ‘Ik draai me bijvoorbeeld om van het scherm als ik bel met mijn cliënt.’ Ze vervolgt: ‘Ik ben dol op mijn cliënten. Vorige week kwam een van hen vrij uit detentie. Hij was bang dat hij zijn huurwoning niet meer kon betalen. Maar gelukkig was er net huurtoeslag gestort. Hij gaf me spontaan een hug’, straalt Anya. ‘Daar doe ik het voor.’

AVG

De schuldhulpverleenster gaat altijd uit van de behoefte van haar cliënt. ‘Het gaat niet om mij. Als er geen klik is, kijk ik of die er wel kan zijn met een collega.’ Wat zou er morgen in Nederland anders moeten gaan om jouw werk makkelijker te maken, vraagt Loes Mulder. Anya’s antwoord komt direct: ‘Dat ik de AVG niet hoef te gebruiken als het in het belang is van mijn cliënt.’

Uitslag

Dan mag er gestemd worden en natúúrlijk was de keuze moeilijk, trapt de secretaris-generaal het juryrapport af. Ilse sprak de juryleden aan omdat ze integer over haar werk spreekt en het teamwork van het filmpje afspatte. De jury ziet in Ilse een voorvechter van deskundige schuldhulpverlening omdat zij en haar teamgenoten kritisch naar elkaar kijken en niet schromen om maatregelen te nemen.

Van Anya was de jury onder de indruk vanwege haar veelzijdigheid, oprechtheid en authenticiteit. Met daarbij opgeteld de publieksstemmen mag Anya zich met trots schuldhulpverlener van het jaar noemen.

Prijs

Anya krijgt – behalve de eer – ook vijf Schouders Eronder masterclasses ter waarde van € 5.000,- voor haar organisatie. Bovendien is ze door de secretaris-generaal uitgenodigd om een dagje mee te lopen op het ministerie van SZW en te kijken hoe daar beleid wordt gemaakt. Geen straf, maar cadeau.

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Foto-impressie

Bekijk de foto's van het kennisfestival.

Bekijk het album op www.flickr.com

Colofon

Schouders Eronder

Koningin Wilhelminalaan 5 | 3527 LA Utrecht
Postbus 2758 | 3500 GT Utrecht

Tekstredactie

Chrisje Meima
Evelien Engele
Anke Nicolai

Fotografie

Annelies van 't Hul

Video

Rob Vermaas

DJ 

Dillon Lewis

Contentmanagement

Saskia Schrijver